15.3.06

Hàbits dels consumidors a Mataró en el marc del dia mundial

(foto: Javier Leiva)
Avui es celebra el dia mundial del consumidor des que l'any 1962 el president Kennedy instaurà aquest dia, donats els problemes que els ciutadans-consumidors tenien en uns societat on el model capitalista començava a donar seriosos problemes.
Des de l'Ajuntament de Mataró hem organitzat una sèrie d'actes per commemorar aquest dia d'entre els quals s'ha presentat una enquesta sobre els hàbits de consum dels ciutadans i ciutadanes. El motiu d'aquesta enquesta és poder potenciar, prioritzar i adequar les polítiques en defensa dels consumidors a la realitat actual de la nostra ciutat. Fa uns 20 anys que fuciona la Oficina Municipal d'Informació als Consumidors i vam valorar que transcorregut aquest temps era important conèixer les necessitats de la ciutadania per plantejar mesures noves i adaptades que ens ajudin a garantir i defensar els consumidors a Mataró -que som tots-.
El resultat de l'enquesta ha sorprès o no dependrà de la lectura que faci cadascú. Però sobretot aporta una informació important sobre hàbits de consum en general, i en particular sobre aquell consum més relacionat amb la salut de les persones (quin menjar comprem, si fem àpats fora de casa...)
No m'hi referiré als resultats per blocs temàtics de l'enquesta però sí a les conclusions i les línies de treball futur que haurem d'emprendre des del servei de salut i consum. És clar que si més de la meitat de la ciutadania va a comprar als supermercats (56,4%) -en segon lloc estan els hipermercats (18,9%)- s'hauran de reforçar les inspeccions i les campanyes informatives en aquest tipus d'establiments. Els motius pels quals es compra en un lloc o un altre majoritàriament són: proximitat, preu, varietat i qualitat. Aquesta dada confima el grau de maduresa consumerista de la ciutadania i per tant no hem de resoldre un problema o una mancança important sinó que hem de centrar l'atenció en que el consumidor estigui el màxim d'informat.
Pel que fa als hàbits alimentaris quan es pregunta a les dones qui cuina responen que són elles en un 82'3% mentre quan la pregunta es fa als homes un 63'3% diuen que ho fa la seva parella. És evident que cal treballar de forma intensiva el repartiment de les tasques de la llar. Per tant hem de intensificar les polítiques de igualtat però mentre aquesta no sigui una realitat penso que hem de "feminitzar" les polítiques de consum i donar màxim suport a les dones. Un altre col.lectiu que haurem de prestar atenció en un futur és la gent gran que en tots els apartats de l'enquesta es mostra fràgil i determinat per la poca capacitat econòmica alhora de fer les seves compres i més necessitat d'establiments pròxims alhora de consumir.
I la darrera conclusió és la confusió que hi pot haver per part de la ciutadania alhora d'utilitzar un servei públic de consum o un servei privat d'una associació de consumidors. Dels que han fet alguna reclamació el 43'5% ha sigut a través d'associacions de consumidors mentre que només el 6% ho ha fet via administració pública. Hem pogut contrastar aquesta informació amb l'OCUC i compartim la idea de que hi ha certa confusió alhora de qui aten la reclamació. És evident doncs que caldrà una política informativa, aclaridora de cara que la ciutadania tingui una major comprensió del rol dels serveis municiapls i les organitzacions de consumidors que són complementaris però diferents.
Una enquesta doncs, que ens orienta i dona pistes cap a on haurem de dirigir les polítiques en defensa dels consumidors el propers anys, tenint en compte també tots els temes de consum de les TiC que no van formar part de l'enquesta per impossibilitat tècnica -un minut més d'enquesta la gent hagués penjat el telèfon- i per obvietat del nostre dia a dia: contractes de internet, telefonia movil....