3.12.05

Dia europeu i internacional de les persones amb discapacitat

Ahir 3 de desembre es va commemorar el dia europeu i internacional de les persones amb discapacitat i és en aquest marc que el ple de l'Ajuntament de Mataró va aprovar la següent proposta de resolució:

"Atès que el proper dia 3 de desembre es commemora el Dia europeu i internacional de les persones a amb discapacitat. És evident que en els darrers anys i de forma generalitzada s'ha millorat en els serveis i l'atenció cap a les persones amb discapacitat, així com també ha millorat l'espai públic, amb la supressió de barreres arquitectòniques i amb la progressiva interiorització del concepte "disseny per a tothom" a l'hora de fer projectes. Tot i així, i en el marc d'aquesta commemoració, no podem conformar-nos amb la feina feta i cal continuar amb l'avenç social que suposen les polítiques socials fins arribar a la plena igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat.

La Llei 13/1982 de 7 d'abril, Llei d'Integració Social dels Minusvàlids, coneguda com la LISMI, i la llei 51/2003 de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat es fonamenten en els drets que l'art. 49 de la Constitució reconeix, atesa la dignitat que els és pròpia, als disminuïts en llurs capacitats físiques, psíquiques o sensorials per a seva completa realització personal i llur total integració social.
Font: Federació ECOM


També reivindiquem el dret que tenen les persones amb discapacitats físiques, psíquiques i sensorials a ésser diferents i a rebre les atencions i els serveis que els hi són necessaris per a una millor qualitat de vida i major integració o inclusió en la societat.

Enguany els reptes més importants que tenim a Catalunya i a Espanya són la llei de serveis socials i la llei de suport a l'autonomia personal i l'atenció a les situacions de dependències, respectivament. Així, a curt i mig termini, els canvis d'escenaris socials que ens poden portar aquestes lleis són molt importants i molt esperats des de fa molts anys pel món local. Amb aquestes lleis es consolida el sistema de serveis socials com la quarta pota de l'estat del benestar, com un sistema completament regulat conjuntament amb el de salut, l'educació i les pensions.

Atès que aquest any 2005 el Dia internacional i europeu de les persones amb discapacitat es celebrarà amb el lema "Participació inclusiva de les persones amb discapacitat en la comunitat que pertanyen" remarcant doncs, la importància de la proximitat i la capacitat de resposta quan es parla de les situacions de discapacitat, i en aquest sentit cal assenyalar la importància de tenir bones estratègies locals, que propiciïn escenaris de inclusió social a les persones amb discapacitat, en els seus entorns més immediats.

La ciutat de Mataró es troba en un bon moment per aprofitar les oportunitats que generaran aquestes novetats legislatives; per una banda la Generalitat ha escollit Mataró com un dels territoris de Catalunya on desenvolupar el programa de suport a l'autonomia personal i l'atenció a la dependència, per a la creació de la futura agència catalana de la dependència; i d'altra banda els acords signats amb la Diputació de Barcelona per a la creació del pla d'accessibilitat universal, com a instrument que afavoreixi la plena integració social, i l'eliminació de les barreres de comunicació, socials i arquitectòniques.

Atès que l'Ajuntament de Mataró, amb acord de ple el dia 24 d'abril de 1995 va signar la Declaració internacional "Les ciutats i les persones amb disminució" i que alguns d'aquests municipis signants han impulsat un Observatori Europeu Ciutats i Pobles per a Tothom, amb l'objectiu de dinamitzar polítiques municipal vers les persones amb discapacitat i de conèixer, avaluar i informar sobre indicadors i bones pràctiques locals, així com afavorir intercanvis d'experiències.

Per tots aquests motius i, en el marc del Dia europeu i internacional de les persones amb discapacitat, els grups municipals sotasignats proposen que el Ple acordi:

Iniciar els treballs perquè l'Ajuntament de Mataró s'adhereixi a l'Observatori Europeu Ciutats i Pobles per a Tothom.
Reiterar el compromís de l'Ajuntament de Mataró de treballar la plena integració social de les persones amb discapacitat mitjançant el Pla d'Accessibilitat Universal.
Comunicar al Ministeri de Treball i Afers Socials, així com al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya aquesta moció de l'Ajuntament de Mataró, per tal que en tinguin coneixement pel proper procés legislatiu en els àmbits de la discapacitat i la dependència."